Další

Nejlepší příprava na všechny průkazy VMP spolu s 36 kurzy ročně a osmi školními loděmi.

A - námořní bez omezení

Co je obsahem zkoušky?

Materiál ze stránek Ministerstva dopravy ČR detailně rozebírá témata, která byste měli znát.

Doporučení postupu pro výcvik k získání odborné způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti povolené námořní plavby

  
Výcvikem se rozumí příprava žadatele k získání odborné způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti povolené námořní plavby. Výcvik, jeho praktickou či teoretickou část provádí zkušební komisař, jachetní instruktor nebo jejich prostřednictvím právnická nebo fyzická osoba, která má pro tuto činnost odpovídající živnostenské oprávnění
 
 
Výcvik k získání průkazu s oprávněním C, B, A zahrnuje výuku teoretických znalostí:
  
I. Základy námořního práva a pravidel pro zabránění srážkám na moři :
 
a) k získání průkazu s oprávněním C :
1.       Přehled mezinárodních a českých právních předpisů upravujících problematiku     námořního práva.
2.       Pojem námořní plavba, definice jachty, vlastník a provozovatel námořní a rekreační jachty, podstata práva vlajky, námořní rejstřík a hlavní zapisované údaje, rejstříkový list.
3.       Technická způsobilost námořní a rekreační jachty (dále jen „jachta“), rejstříkový přístav a označení jachty, povinné doklady na jachtě, povinnosti a oprávnění velitele jachty, opatření při neodvratné zkáze jachty.
4.       Zásady vyvěšování státní vlajky na jachtách, užívání jiných vlajek, vyvěšování vlajek jiných států, rozměry vlajky.
5.       Základní technické údaje o jachtě, údaje v seznamu posádky, prozatímní povolení k plavbě.
6.       Druhy průkazů způsobilosti k vedení jachty.
7.       Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti k vedení jachty.
8.       Odstraňování odpadků z jachet na moři.
9.       Kontroly na jachtě při najetí a opuštění přístavu. Doklady, které nutno předložit při najetí a opuštění přístavu.
10.    Poskytnutí pomoci na moři, poskytnutí pomoci v nouzi, právní následky poskytnutí pomoci v nouzi.
11.    Nehody na moři, postup při srážce plavidel, srážka s jinou jachtou, srážka se zakotvenou nebo vyvázanou jachtou.
12.    Platnost pravidel COLREG, základní pojmy: plachetnice, loď se strojním pohonem, loď provádějící lov ryb (rybářská loď), loď s omezenou manévrovací schopností, neovladatelná loď, loď omezená svým ponorem, lodě ve vzájemném dohledu, loď za plavby, snížená viditelnost.
13.    Nepřetržité pozorování za plavby, bezpečná rychlost, nebezpečí srážky.
14.    Úzká plavební dráha a systém rozdělené plavby.
15.    Vzájemné vyhýbání se plachetnic, předjíždění, lodě plující proti sobě, křižování.
16.    Činnost lodě, která uvolňuje cestu a činnost lodě, které je cesta uvolňována.
17.    Vzájemné povinnosti plavidel a plavba v podmínkách snížené viditelnosti.
18.    Definice světel, světla lodí se strojním pohonem za plavby, vlečení a tlačení lodí.
19.    Světla plachetnice a veslice za plavby, světla rybářských lodí.
20.    Světla neovladatelné lodě, zakotvené lodě a nasedlé lodě na dno.
21.    Světla lodě s omezenou manévrovací schopností a lodě omezené svým ponorem, světla lodivodského plavidla.
22.    Zařízení k podávání zvukových signálů, manévrové a výstražné signály.
23.    Zvukové signály při snížené viditelnosti: lodě se strojním pohonem, plachetnice, rybářské lodě, vlečení, lodě zakotvené a lodě nasedlé na dno.
24.    Signály pro upoutání pozornosti, nouzové signály.
 
b)           k získání průkazu s oprávněním B
1.       Druhy pojištění jachty, pojištění posádky jachty, testování záchranných prostředků.
2.       Organizace záchranné služby na moři, záchrana osob a majetku na moři.
3.       Srážka plavidel: vzájemná pomoc, výměna informací, odpovědnost lodě, nahlášení srážky.
4.       Právní režim plavby na volném moři a v pobřežních vodách.
5.       Informativní znalost Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS 73/78) a Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL 73/78).
6.       Důkladná znalost témat 1 – 24 stanovených pro průkaz s pověřením C – pobřežní plavba.
 
c)           k získání průkazu s oprávněním A
 
1.    Výuka teoretických znalostí v rozsahu bodu I. b).
 
 
II. Plavební nauka v ovládání jachet s oplachtěním, nebo v ovládání jachet motorových:
 
a)           k získání průkazu s oprávněním C – s omezením na motorové jachty
1.       Názvosloví částí jachty, hlavní rozměry, příčná a směrová stabilita.
2.       Bezpečnostní vybavení jachty :
- individuální záchranné prostředky,
- pyrotechnické prostředky.
3.       Příčiny požárů a prevence, protipožární prostředky.
4.       Syntetická lana na jachtě, druhy základních uzlů.
5.       Příprava jachty k plavbě, kontrola vybavení a funkčnosti zařízení.
6.       Vyvázání jachty u břehu, druhy kotev, zakotvení jachty.
7.       Manévr muž přes palubu, opuštění jachty.
8.       Nasednutí jachty na dno.
9.       Základní rozlišení používaných motorů, druhy chlazení, palivová instalace, výměna oleje a filtrů, kontrolní přístroje.
10.    Druhy lodních vrtulí, jejich vliv na plavbu.
11.    Elektrická instalace na jachtě, akumulátory a jejich údržba, kapacita akumulátorů, dobíjení akumulátorů.
12.    Druhy vařičů, kontrola a údržba systému plynové instalace na jachtě.
13.    Zdroje nebezpečí a rizika v prostorách námořní jachty nebo související s její plavbou.
 
 
b)           k získání průkazu s oprávněním C – bez omezení
1.       Názvosloví částí jachty, hlavní rozměry, druhy takeláže, příčná a směrová stabilita.
2.       Aerodynamická a hydrodynamická síla, rovnováha sil a momentů.
3.       Bezpečnostní vybavení jachty:
- individuální záchranné prostředky,
- pyrotechnické prostředky.
4.       Příčiny požárů a prevence, protipožární prostředky.
5.       Syntetická lana na jachtě, druhy základních uzlů, stálé lanoví a okutí, druhy ocelových lan, spojování lan s okutím.
6.       Příprava jachty k plavbě, kontrola vybavení a funkčnosti zařízení.
7.       Hlavní zásady při manévrování plachetnicí, stavění plachet, návětrnost a závětrnost plachetnice, refování plachet za plavby, základní obraty.
8.       Vyvázání jachty u břehu, druhy kotev, zakotvení jachty.
9.       Manévr muž přes palubu, opuštění jachty.
10.    Nasednutí jachty na dno.
11.    Základní rozlišení používaných motorů, druhy chlazení, palivová instalace, výměna oleje a filtrů, kontrolní přístroje.
12.    Druhy lodních vrtulí, jejich vliv na plavbu.
13.    Elektrická instalace na jachtě, akumulátory a jejich údržba, kapacita akumulátorů, dobíjení akumulátorů .
14.    Druhy vařičů, kontrola a údržba plynové instalace na jachtě.
15.    Zdroje nebezpečí a rizika v prostorách jachty nebo související s její plavbou.
 
c)           k získání průkazu s oprávněním B
1.       Příčná, podélná a dynamická stabilita jachty.
2.       Záchranný vor a jeho použití, základní informace o funkci radiobóje EPIRB, přivolání pomoci.
3.       Systém hlídek na jachtě za plavby, procvičování záchranných manévrů, kontrola a údržba jachty za plavby.
4.       Vlečení, druhy vlečení, vlečení za těžkého počasí, mořská kotva a její použití,.
5.       Příprava jachty a posádky k plavbě za těžkého počasí, ustavení jachty pod plachtami do driftu, plavba motorovou jachtou v těžkém počasí, příčiny převržení jachty a možná prevence.
6.       Zásobení jachty na delší plavbu, zásady výživy, systém pitné a užitkové vody.
7.       Havárie takeláže nebo kormidelního zřízení, zatékání do jachty.
8.       Zdroje nebezpečí a rizika v prostorách námořní jachty nebo související s její plavbou.
 
d)           k získání průkazu s oprávněním A
A.    Výuka teoretických znalostí v rozsahu bodu II. b) a II. c).
B.    Výuka teoretických a praktických znalostí nebo absolvování příslušného kurzu s následujícím programem:
1.       Druhy nouzových a havarijních situací, ohrožujících jachtu a/nebo její posádku, které mohou nastat během plavby:
a)     srážka jachty
b)     požár na jachtě
c)    nasednutí na mělčinu
d)    poškození jachty během bouře
e)    ztroskotání jachty
Signály pro vyhlašování nouzových situací
Správné použití osobních záchranných prostředků.
Činnost při zaslechnutí signálu pro vyhlášení nouzových situací
Činnost při zjištění možného nebezpečí požáru na jachtě, srážky jachty, vnikání vody do jachty nebo potopení jachty.
Zajištění důkazů pro vyšetření nouzových situací na jachtě.
 
2.    Základní zásady ochrany mořského prostředí
Opatření pro ochranu mořského prostředí před znečištěním
Znečištění mořského prostředí
- provozem
- nehodou
3.   Dodržování předpisů bezpečnosti práce
Důležitost dodržování předpisů bezpečnosti práce
Bezpečnostní a ochranné pomůcky a zařízení na jachtě
Seznámení s mezinárodními předpisy o prevenci nehod a ochraně zdraví při práci
4.    Mezilidské vztahy na jachtě
Důležitost dobrých mezilidských a pracovních vztahů na jachtě
Sociální odpovědnost
Práva a povinnosti jednotlivce
Problémy s užíváním alkoholu a omamných látek
 
5.   Druhy individuálních záchranných prostředků, kterými je jachta vybavena
Vybavení záchranných člunů a záchranných vorů (ostrůvků).
Umístění osobních záchranných prostředků na jachtě
6.    Zásady pro přežití na moři
Význam výcviku a cvičných poplachů.
Osobní ochranný oděv a vybavení.
Nutnost být vždy připraven na jakékoli nebezpečí.
Opuštění jachty - co dělat, aby se zvýšila šance na přežití.
Činnost při pádu do vody.
Činnost po nastoupení do záchranného člunu a/nebo záchranného voru (ostrůvku).
Hlavní nebezpečí hrozící trosečníkům, hypotermie.
7.    Praktické návyky
a)     Oblékání záchranné vesty.
b)     Oblékání a použití záchranného obleku.
c)     Skok z výšky 4,5 m do vody:
d)     v záchranné vestě
e)     v záchranném oděvu.
f)       Obrácení převráceného záchranného voru do normální polohy v oblečené záchranné vestě.
g)     Plavání v záchranné vestě
h)     Uplavání 50 metrů bez záchranné vesty
i)       Nástup do záchranného člunu a záchranného voru z jachty i z vody v záchranné vestě
j)       Použití mořské kotvy
k)     Použití vybavení záchranného člunu a záchranného voru
l)       Použití prostředků k lokalizaci trosečníka včetně radio-vybavení 
 
C. Prokázání výše uvedených znalostí:
 
1. předložení osvědčení o znalosti osobních záchranných technik vydané námořním úřadem členských zemí Úmluvy STCW, nebo
2. předložení dokladu o absolvování kurzu o osobních záchranných technikách a složení předepsané zkoušky u právnické nebo fyzické osoby pověřené MDS.
 
 
III. Námořní navigace:
 
a )          k získání průkazu s oprávněním C
1.    Navigační příklad :
- Určení výchozí polohy ze dvou náměrů. Z této polohy plavba daným kurzem kompasovým a danou rychlostí plavby při zahrnutí deviace, deklinace a působení větru. Po určité době plavby záměr plout do stanoveného místa – výpočet odpovídajícího kompasového kurzu (s ohledem na deklinaci, deviaci a působení větru, případně proudu).
- Plavba podél pobřeží z jednoho místa do druhého, výpočet odpovídajících kompasových kurzů (s ohledem na deklinaci, deviaci a působení větru, případně proudu) a kontrolních náměrů na vybrané objekty při různých změnách kurzů (2 – 4 změny kurzu).
2.     Základní informace o Zemi - osa, póly, rovník, rovnoběžka, poledník, zeměpisná šířka a zeměpisná délka.
3.    Vzdálenosti v navigaci, jednotka rychlosti plavby, způsob měření rychlosti jachty, způsob měření hloubky, kruhový a rumbový systém značení směru.
4.    Pojem deklinace, její výpočet v daném roce, značení na mapách, magnetický a náměrový kompas.
5.    Pojem deviace, práce s deviační tabulkou, výpočet kurzu reálného z kurzu kompasového a naopak.
6.    Působení větru na jachtu za plavby, výpočet kurzu vodou a výpočet kurzu kompasového z kurzu vodou, stanovení velikosti snosu větrem na jachtě.
7.    Poziční linie, určení polohy jachty:
- ze dvou náměrů,
- ze dvou nesoučasných náměrů na jeden objekt,
- z náměru a hloubky,
- z náměru a světla na obzoru.
8.    Rozdělení námořních map podle použití; titul, měřítko, datum a číslo námořní mapy; značení hloubek na námořní mapě, kontury dna, používané znaky a zkratky na námořní mapě.
9.     Majáky a názvy a zkratky charakteristiky jejich světel. Práce se Seznamem světel, význam jednotlivých rubrik. Nominální, geografický a skutečný dosah světla, sektory světel, náběžníková světla a plavba v linii náběžníku.
10.    Systém bójkového značení typu IALA.
11.    Plavba v blízkosti pevniny, plavba za snížené viditelnosti, plavba v noci.
12.    Práce na mapě, lodní deník a jeho vyplňování.
13.    Základy systému satelitního určení polohy (dále jen „GPS“), plavební body.
 
b)           k získání průkazu s oprávněním B
1. Navigační příklad:
1.1    Výpočet časového rozpětí vplutí jachty do přílivového přístavu nebo časového rozpětí vyplutí jachty z přílivového přístavu.
1.2    Práce s mapou:
- Pro zadaný kurz dnový výpočet kurzu kompasového při zahrnutí přílivového proudu, snosu větrem, deklinace a deviace
- Plavba na vzdálenost 20 až 50 mil od pobřeží, z jednoho místa do druhého, výpočet odpovídajících kompasových kurzů (s ohledem na deklinaci, deviaci a působení větru, případně proudu) a kontrolních náměrů na vybrané objekty při různých změnách kurzů ( 4 – 8 změn kurzu).
            -   Navigační zbočení (plavba po rovnoběžce).
2.     Princip Merkatorovy projekce map.
3.    Loxodroma a princip plavby po loxodromě, loxodromický a Merkatorův trojúhelník, výpočet parametrů loxodromy.
4.    Opravy námořních map (Notices to Mariners), navigační varování, Mezinárodní signálový kód, katalog námořních map a námořních publikací, druhy námořních publikací.
5.    Princip magnetického kompasu, deklinace na generální a pobřežní mapě, metody stanovení deviace kompasu, sestrojení deviační tabulky.
6.    Rychlost jachty vodou a nad dnem, uplutá vzdálenost po vodě a nad dnem, princip logu a typy logů, určení rychlosti plavby bez pomoci logu, způsoby měření hloubky, druhy sond.
7.    Poloha jachty, způsoby určení polohy, poziční linie, druhy pozičních linií a jejich měření v praxi, stanovení polohy z pozičních linií (dva nebo více náměrů, náměr a vzdálenost, dvě nebo více vzdáleností, dva nebo více nesoučasných náměrů nebo vzdáleností, z vodorovných úhlů, náměr a hloubka, vzdálenost na traversu).
8.    Značení objektů na pobřeží, druhů dna, břehů, identifikace navigačních znaků podle tvaru, charakteristiky světla a barvy, stálé a přílivových proudy, mlhové signály.
9.     Teorie vzniku přílivových jevů a jejich vliv na pobřežní navigaci, druhy přílivů, hladina přílivů a odlivů, nulová úroveň mapy, přílivová křivka, přílivové tabulky a práce s nimi, výpočet výšky přílivu pro standardní a sekundární přístavy.
10. Stanovení směru a velikosti přílivového proudu z navigačních map a atlasů přílivových proudů, atmosférické a geografické vlivy na výšku přílivu a velikost přílivového proudu.
11. Radionavigace na moři, druhy radiomajáků, šíření radiových vln, princip radaru, radarové nákresy.
12. Princip radiobóje typu EPIRB, použití výstražného systému „Navtex“, zásady činnosti celosvětového námořního tísňového a bezpečnostního systému (GMDSS).
13. Každodenní práce navigátora, navigace v noci a za snížené viditelnosti.
14. Co to je GPS, princip práce a nastavení GPS, výpočet rychlosti a určení trasy použitím GPS.
 
c)           k získání průkazu s oprávněním A
 
1.       Navigační úkol :
- Určení parametrů astronomické poziční linie z měření výšky Slunce, Měsíce,             významných hvězd a planet.
2.       Ortodroma a princip plavby po ortodromě. Rozdíl mezi loxodromou a ortodromou, výpočet délky ortodromy a počátečního úhlu ortodromy.
3.       Sestrojení sítě souřadnic Merkatorovy mapy.
4.       Princip a funkce sextantu, chyba sextantu a její odstranění, případně zahrnutí do výpočtu změřeného úhlu, použití sextantu v terestrické navigaci.
5.       Nebeská sféra, systém nebeských souřadnic, souřadnice nebeských těles, sférický trojúhelník.
6.       Astronomický almanach a navigační tabulky, výpočet místního časového úhlu (LHA), deklinace a oprava změřené výšky Slunce, Měsíce, významných hvězd a planet.
7.       Měření času na jachtě, časová pásma, Greenwichský čas, místní čas a vzájemné přepočty, změna data při překročení poledníku linie datové změny (Date Line).
8.       Určení zeměpisné šířky v momentě kulminace Slunce, určení celkové opravy kompasu z azimutu nebeských těles.
9.       Stanovení polohy jachty z astronomických pozičních linií.
 


 

IV. Meteorologie:
 
a)     k získání průkazu s oprávněním C
 
1.       Zemská atmosféra, základní meteorologické prvky a jevy, troposféra a její vertikální rozložení, počasí a podnebí.
2.       Změna teploty vzduchu s nadmořskou výškou, inverze a izotermie teploty vzduchu, teplotní pásma Země.
3.       Tlak vzduchu – jednotky tlaku vzduchu, měření tlaku vzduchu, změna tlaku vzduchu s nadmořskou výškou, izobara a tlakové útvary.
4.       Vlhkost vzduchu – stav nasycení, relativní (měrná) vlhkost vzduchu, rosný bod, kondenzace vodní páry.
5.       Směr větru v tlakových útvarech, rychlost větru, Beaufortova stupnice, mořská a pevninská bríza, lokální větry – bora, sirocco, mistral, meltemi, jugo.
6.       Vznik oblaků, klasifikace oblaků, složení oblaků a srážky, mlha a její druhy.
7.       Vzduchové hmoty – třídění vzduchových hmot, vlastnosti stabilní a labilní vzduchové hmoty.
8.       Atmosférické fronty – oblačnost, srážky, vítr v teplé, studené a okluzní frontě, značení front na synoptických mapách.
9.    Zdroje informací o meteorologické situaci, odhad nebezpečné situace z vlastního pozorování, předpověď počasí ze synoptické mapy.
 
b)           k získání průkazu s oprávněním B
 
1. Vliv slunečního záření na atmosférické procesy, ohřívání a ochlazování zemského povrchu, adiabatický děj.
2.    Teplotní zvrstvení ovzduší – stabilní, nestabilní a indiferentní zvrstvení ovzduší a tvorba oblačnosti v jednotlivých zvrstvení.
3.    Vztah mezi směrem větru a izobarami, Buys-Ballotův zákon, vztah mezi tlakovým gradientem a rychlostí větru, všeobecná cirkulace atmosféry.
4.    Vznik srážek, atmosférické jevy – hydrometeory, fotometeory.
5.    Charakteristika vlnění, hlavní parametry vlnění, vliv hloubky na profil vlnění, předpověď rozvoje vlnění.
6.    Třídění vzduchových hmot, advekce, vznik atmosférických front, třídění front.
7.    Změny tlaku, větru, teploty, oblačnosti, srážek a dohlednosti při přechodu teplé, studené a okluzní fronty.
8.   Stadia vývoje tlakových níží, pohyb níží, podružné tlakové níže, stadia vývoje anticyklón, dráhy anticyklón a anticyklonální počasí.
9.    Předpověď počasí ze synoptické mapy a z vlastního pozorování.
 
c)           k získání průkazu s oprávněním A
1.    Rozložení tlaku vzduchu na povrchu Země, převažující směr větrů, monzunová cirkulace v Bengálské zátoce, Arabském a Jihočínském moři, pasátová cirkulace na severní a jižní polokouli, intertropická zóna konvergence.
2.    Rozdělení tropických poruch podle síly větru. Podmínky a vzniku tropických cyklonů, trasy tropických cyklonů, kvadranty tropického cyklonu.
3.    Změny denního chodu tlaku vzduchu blížící se tropické cyklony, určení centra, vzdálenosti a kvadrantu blížící se tropické cyklony.
4.    Manévrování plachetnicí a motorovou jachtou při přechodu tropické cyklony na severní a jižní polokouli.
5.    Tropické cyklony na Atlantiku, Arabském moři a Bengálské zátoce.
6.    Tropické cyklony v severní části Tichého oceánu včetně jihočínského moře.
7.    Tropické cyklony v jižní části Indického a Tichého oceánu.
8.    Vznik oceánských proudů a jejich charakteristika, proudy v severním a jižním Atlantiku.
9.    Oceánské proudy Indického a Tichého oceánu.
10. Mapy počasí, Routeing Charts.
 
 
V. Základy angličtiny:
 
a)         k získání průkazu s oprávněním C
1.    Číslovky.
2.    Znalost základní frazeologie potřebné pro komunikaci s přístavními orgány.
3.    Znalost anglické frazeologie, systému a formy meteorologických zpráv.
 
b)         k získání průkazu s oprávněním B
 
1.    Dovednost vytvořit korespondenci s námořním úřadem nebo účastníky námořního provozu.
2. Znalost frází z Mezinárodního námořního komunikačního slovníku (Standard Marine Navigational Vocabulary).
3.    Znalost anglické frazeologie, systému a formy meteorologických zpráv.
 
c)         k získání průkazu s oprávněním A
Výuka teoretických znalostí v rozsahu bodu V. a) a V. b).
 
 
VI. Základy poskytování první pomoci.
 
a)           k získání průkazu s oprávněním C
1. Zásady vybavení lékárničky v pobřežní plavbě.
2. Obecné principy první pomoci na jachtě, resuscitace.
3. Neprůchodnost dýchacích cest, zástava dechu, dýchání z plic do plic, nepřímá srdeční   masáž, zásady resuscitace dítěte.
4. Šok, bezvědomí.
5. Krvácení, popálení a poleptání, úrazy elektrickým proudem.
6. Zlomeniny, podvrtnutí a vymknutí kloubu, poranění lebky, poranění páteře.
7. Poranění hrudníku a břicha, poškození teplem, poškození chladem.
8. Tonutí, mořská nemoc, tropické infekce a intoxikace, nebezpeční mořští živočichové.
9. Otravy, náhlé břišní příhody, průjmové stavy, náhlé interní stavy, srdeční infarkt, cukrovka.
10. Přivolání pomoci, příprava postižného k transportu.
 
b)           k získání průkazu s oprávněním B
Výuka teoretických znalostí v rozsahu bodu VI. a).
 
 
c)           k získání průkazu s oprávněním A
 
Absolvent výcviku musí prokázat níže uvedené znalosti a odbornou zdatnost tak, aby byl schopen provést okamžitý zásah při nehodě nebo jiném ohrožení zdraví osob na jachtě:
 
1.    Posouzení potřeb obětí a ohrožení vlastní bezpečnosti.
2.    Základy o stavbě a funkci lidského těla.
3.    Základy první pomoci v případě nehody, včetně:
- transportu oběti a polohování nemocného,
- poskytování první pomoci při zástavě dechu nebo oběhu,
    - poskytování první pomoci při zástavě krvácení,
 
 
- poskytování první pomoci při zvládnutí šoku,
- poskytování první pomoci v případě popálení, opaření a úrazů způsobených             elektrickým proudem,
- základů obvazové techniky včetně používání improvizovaných obvazů a materiálů v soupravě pro první pomoc.
 
Prokázání výše uvedených znalostí:
1.    předložení dokladu o ukončeném studiu v oboru zdravotnictví, nebo
2.    předložení dokladu o absolvování kurzu první pomoci u právnické nebo fyzické osoby pověřené MZ nebo MDS.
 
 
 
 
Výcvik k získání průkazu s oprávněním C zahrnuje výuku praktických znalostí:
 
a)           k získání průkazu s oprávněním C – bez omezení
 
I. Práce na palubě, příprava jachty na plavbu ( cca 9 – 12 hod.)
1.       Funkce jednotlivých částí jachty, jejich názvosloví.
2.       Převzetí jachty na základě inventárních listů, příprava jachty k vyplutí včetně kontroly funkce motoru, kontroly plachet a jejich ovládacích lan, kontrola kotevního a vyvazovacího vybavení a kontrola bezpečnostního vybavení.
3.       Volba a uskladnění potravin a zásob na jachtě, pitné vody a paliva.
4.       Příprava navigačních map a pomůcek před plavbou.
5.       Zásady rozdělení služeb podle délky plavby a počtu posádky.
6.       Práce s vyvazovacím zařízením – výuka uzlů (osmičkový, plochý, refovací, škotový, lodní smyčka, dračí smyčka), vyvázání lana na rohatince, práce s navijáky, zásady ošetření a uložení měkkých lan.
7.       Pravidla pro použití bezpečnostních pásů, záchranných vest a ostatních záchranných prostředků, zásady použití záchranného voru.
8.       Protipožární vybavení jachty, prevence proti požárům a činnosti při likvidaci požárů.
9.       Zdroje meteorologických informací, vyhodnocení předpovědi počasí, použití barometru jako pomůcky při předpovědi počasí, lokální znalost změn počasí.
10.    Zvyky a etika na jachtě, zásady použití vlajek.
 
II. Manévrování jachtou na motoru a pod plachtami ( cca 22 – 34 hod):
1.       Kormidlování a udržování kurzu kompasového při plavbě na motor a pod plachtami.
2.       Stavění a spouštění plachet, kormidlování a trim plachet při různých kurzech vůči směru větru.
3.       Přistání jachty k nábřeží s použitím motoru, vyvázání jachty a odplutí jachty od nábřeží.
4.       Přistání a odplutí od vyvazovací bóje.
5.       Přistání a odplutí od „mooringu“ v přístavech pro jachty, přistání s použitím kotevního zařízení.
6.       Refování plachet za plavby, obraty proti větru a obraty s větrem.
7.       Výběr vhodného kotviště, volba kotvy, zakotvení, kontrola postoje na kotvě, vytažení kotvy, použití dvou kotev.
8.       Příprava na plavbu v těžkých meteorologických podmínkách, ovládání jachty za silného větru
9.       Zásady vlečení jachty.
 
 
 
 
III. Vedení jachty za plavby ( průběžně během výcviku)
 
1.       Plánování pobřežní plavby včetně vyhodnocení navigačních nebezpečí a meteorologických podmínek.
2.       Navigace a organizace života na jachtě za plavby.
3.       Použití pravidel COLREG za plavby.
4.       Odbavení jachty přístavními orgány .
5.       Zásady navigace za plavby v noci a za snížené dohlednosti.
6.       Praktická znalost navigace pomocí GPS, znalost práce se základními palubními přístroji:
- na měření rychlosti jachty a upluté vzdálenosti,
- na měření směru a rychlosti větru
- hloubkoměr.
 
IV. Řešení mimořádných situací (cca 5 – 8 hod.):
 
1.       Manévr muž přes palubu
2.       Použití radiotelefonu VHF, použití pyrotechnických prostředků.
3.       Zásady první pomoci, postup při hypotermii, ošetření ran, vymknutí a zlomenin.
4.       Havárie kormidelního zařízení, havárie takeláže.
5.       Nasednutí jachty na dno.
6.       Zásady spolupráce se záchrannou lodí nebo vrtulníkem.
 
Praktický výcvik probíhá na moři denně vždy od cca 08:00 hod. do 18:00 hod. s polední přestávkou na oběd cca 1 hod. V průběhu výcviku bude provedena jedna noční plavba. Celková doba výcviku min. 36 hod. + 10 hod. noční plavby. Předpokládaná délka výcviku je 4 – 6 dní. Výcvik probíhá na jachtě s oplachtěním o maximální délce 10 – 12 m s vestavěným stacionárním motorem. Počet absolventů se řídí velikostí jachty, maximální počet je 7 osob.
 
 
b)        k získání průkazu s oprávněním C – s omezením na motorové jachty
 
I. Práce na palubě, příprava jachty na plavbu ( cca 9 - 12 hod.)
1.     Funkce jednotlivých částí jachty, jejich názvosloví.
2.     Převzetí jachty na základě inventárních listů, příprava jachty k vyplutí včetně kontroly funkce motoru, kontroly množství paliva, kontroly kotevního a vyvazovacího vybavení a kontroly bezpečnostního vybavení.
3.     Volba a uskladnění potravin a zásob na jachtě, pitné vody a paliva, příprava navigačních map a pomůcek před plavbou.
4.     Zásady rozdělení služeb podle délky plavby a počtu posádky.
5.     Práce s vyvazovacím zařízením – výuka uzlů (osmičkový, plochý, refovací, škotový, lodní smyčka, dračí smyčka), vyvázání lana na rohatince, zásady ošetření a uložení měkkých lan .
6.     Pravidla pro použití bezpečnostních pásů, záchranných vest a ostatních záchranných prostředků, zásady použití záchranného voru.
7.     Protipožární vybavení jachty, prevence proti požárům a činnosti při likvidaci požárů.
8.     Zdroje meteorologických informací, vyhodnocení předpovědi počasí, použití barometru jako pomůcky při předpovědi počasí, lokální znalost změn počasí.
9.     Zvyky a etika na jachtě, zásady použití vlajek. 
 
II. Manévrování jachtou ( cca 22 – 34 hod.)
1.     Kormidlování a udržování kurzu kompasového při plavbě.
2.     Přistání jachty k nábřeží, vyvázání jachty a odplutí od nábřeží.
3.     Přistání a odplutí od vyvazovací bóje.
4.     Přistání a odplutí od „mooringu“ v přístavech pro jachty, přistání s použitím kotevního zařízení.
5.     Výběr vhodného kotviště, zakotvení, kontrola stání na kotvě, vytažení kotvy.
6.     Příprava na plavbu v těžkých meteorologických podmínkách, ovládání jachty za silného větru.
7.     Zásady vlečení jachty.
 
III. Vedení jachty za plavby ( průběžně během výcviku)
1.     Plánování pobřežní plavby včetně vyhodnocení navigačních nebezpečí a meteorologických podmínek.
2.     Navigace a organizace života na jachtě za plavby.
3.     Použití pravidel COLREG za plavby.
4.     Odbavení jachty přístavními orgány.
5.     Zásady navigace za plavby v noci a za snížené viditelnosti.
6.     Praktická znalost navigace pomocí GPS, znalost práce se základními palubními přístroji:
- na měření rychlosti jachty a upluté vzdálenosti,
- na měření směru a rychlosti větru
- hloubkoměr.
 
IV. Řešení mimořádných situací ( cca 5 – 8 hod.)
1.       Manévr muž přes palubu.
2.       Použití radiotelefonu VHF, použití pyrotechnických prostředků.
3.       Zásady první pomoci, postup při hypotermii, ošetření ran, vymknutí a zlomenin.
4.       Havárie kormidelního zařízení.
5.       Nasednutí jachty na dno.
6.       Zásady spolupráce se záchrannou lodí nebo vrtulníkem.
 
Praktický výcvik probíhá na moři denně vždy od cca 08:00 hod. do 18:00 hod. s odpolední přestávkou na oběd cca 1 hod. V průběhu výcviku bude provedena jedna noční plavba. Celková doba výcviku min. 36 - 49 hod. Předpokládaná délka výcviku je 4 – 6 dní. Výcvik probíhá na motorové jachtě vybavené jedním nebo dvěma stabilními motory o maximální délce 6 - 12 m s vestavěným stacionárním motorem. Počet absolventů se řídí velikostí jachty, maximální počet je 8 osob.
 
 
 
Náležitosti žádosti o výcvik
 
Údaje na žádosti o výcvik:
1.     jméno, příjmení, titul žadatele,
2.     datum a místo narození žadatele,
3.     státní občanství žadatele,
4.     číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu žadatele,
5.     adresa trvalého pobytu žadatele.
 
 
Žadatel o výcvik k získání průkazu s oprávněním A přiloží k žádosti o výcvik průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci a osvědčení o znalosti osobních záchranných technik, vydávané Ministerstvem dopravy a spojů České republiky v souladu   s Mezinárodní úmluvou o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků 1978, ve znění pozdějších změn a dodatků.
 
A.  Požadavky na teoretické znalosti:
1.  Druhy nebezpečných situací , ohrožujících jachtu a/nebo její posádku, které mohou nastat během plavby jachty, jako je požár na jachtě, kolize, nasednutí na mělčinu, poškození jachty během bouře a.j.
2.    Druhy individuálních záchranných prostředků, kterými je jachta vybavena.
3.     Vybavení záchranných člunů a záchranných vorů.
4.     Umístění osobních záchranných prostředků na jachtě
5.     Zásady týkající se přežití na moři:
a) význam výcviku a cvičných poplachů
b) osobní ochranný oděv a vybavení
c)  nutnost být vždy připraven na jakékoliv nebezpečí
d) co je nutné udělat při vyhlášení poplachu „OPUŠTĚNÍ JACHTY „
e) co je nutné udělat, když je třeba jachta opustit
f)  co je nutné udělat při pádu do vody
g) činnost posádky po nastoupení do záchranného člunu a/nebo záchranného voru
h) hlavní nebezpečí, hrozící trosečníkům, hypotermie
 
B. Požadavky na praktické znalosti a zručnost:
1.       oblékání záchranné vesty
2.       oblékání a použití záchranného obleku
3.       obrácení převráceného záchranného voru do normální polohy , v oblečené záchranné vestě
4.       plavání v oblečené záchranné vestě
5.       uplavání 50 metrů bez záchranné vesty
6.       nástup do záchranného člunu a záchranného voru z jachty i z vody v oblečené záchranné vestě
7.       co je nutné udělat ihned po opuštění jachty, aby se zvýšila šance na přežití
8.       použití mořské kotvy
9.       použití vybavení záchranného člunu a záchranného voru
10.    použití člunové radiostanice, bójí EPIRB, pyrotechnických prostředků a ostatních prostředků, kterými lze trosečníky lokalizovat
 

 

Příspěvek do diskuze
:
:
: *Vyplňte tento kód: 365 (slouží k ochraně proti komentářovému spamu)
:
Všechny položky jsou povinné

Vytvořilo Anawe